آموزش شبکه: آموزش مایکروسافت، آموزش سیسکو

سرویس های IIS

همانند سرویس های دیگر،سرویس های IIS را نیز می توان از طریق server manager نصب کرد. شکل زیر سرویس های موجود در IIS را نشان می دهد:

role services

 

سرویس های IIS درون یکسری بخش بندی های بزرگتر قرار دارند :

  • Common HTTP Features
  • Application Development
  • Health and Diagnostics
  • Security
  • Performance
  • Management Tools
  • FTP Server

به غیر از Management Tools و FTP Server که بطور مستقل نصب شوند، بقیه موارد زیر شاخه ای از خود Web Server هستند، که یعنی برای نصب هر یک از component ها ، بایستی هسته سرویس های IIS نصب شود.